ساختمان فرهنگسرای بانوان

برای شهرداری مشکین شهر

درباره پروژه

ساختمان فرهنگسرای بانوان سال 1396 برای شهرداری مشکین دشت طراحی شد0 طراحی فرمال و استفاده از هسته شیشه ای در قالب بتنی حاکی از تبلور و رشد و تعالی بانوان در صورت اهمیت به آنان است که سعی شد معماری پروژه بیان کننده آن باشد و ارتباط موثری از بعد بصری با محیط پیرامونش داشته باشد0 متراز و زیربنای پروژه در سه طبقه حدود 2000 مترمربع است.

پروژه طراحی شده توسطبوطیقای معماری

تاریخ: دی ماه 96

کارفرما: شهرداری مشکین دشت

کاربری: عمومی

مکان: مشکین دشت

امتیاز: