پروژه مسکونی بابلسر

برای جناب آقای حاج حسینی

درباره پروژه

پروژه مجتمع مسکونی بابلسر با زیربنای حدود 000 19 مترمربع برای بخش خصوصی آقای حسینی در سال 97 در امتداد جاده ساحلی طراحی شد ، از این رو فرم ساختمان می بایست بر اساس قوانین شهرسازی و محدودیت هرمی شکل گیرد. تراکم ساخت نیز از یک سو، چالش دیگری برای تامین نور و دید مناسب بود.بنابراین چگونه می توان به ایده ای رسید که این حجم انبوه از واحدهای مسکونی را در کنار هم بدون اختلال در نورگیری و تامین دید یکدیگر و البته در محدوده هرم پیشروی قرار دهیم. رسیدن به اهداف و چالش های اشاره شده از اهم مسائل طراحی معماری پروژه بودند.

پروژه طراحی شده توسط بوطیقای معماری

تاریخ: آذر ماه 97

کارفرما: آقای حسینی

کاربری: مسکونی

مکان: بابلسر

امتیاز: