پروژه 3040 واحدی نهضت ملی یاسوج

شرکت هلدینگ آقای منصوری

درباره پروژه

پروژه 3040 واحدی نهضت ملی یاسوج در سایت به مساحت 20 هکتار طراحی و جانمایی شد منطقه پروژه روستای سروک در حاشیه شهر یاسوج است تعداد واحد های طراحی شده در این سایت 3040 واحد می باشند که در بلوک های 40 واحدی و 20 واحدی جانمایی شدند

پروژه طراحی شده توسطبوطیقای معماری

تاریخ: سال 1402

کارفرما: شرکت هلدینگ آقای منصوری

کاربری: مسکونی

مکان: یاسوج